top of page

Prijava korupcije

Prijava korupcije je pismeno ili usmeno obavještenje koja sadrži informacije iz kojih proizilazi sumnja da je izvršena korupcija.

Prijava se može podnijeti putem protokola , putem pošte , putem elektronske pošte (e-mail) ili online sistema za prijavu korupcije na 

službenoj internet stranici institucije , putem kutije/sandučeta za prijavu ili usmeno izjaviti na zapisnik.

                                                                PRIJAVITE KORUPCIJU NA    prijavi.korupciju@fondmemorijala.ba

Hvala na ukazanom povjerenju
bottom of page